Tulosohjeistus

Vuodenvaihteen lähestyessä listayhtiöissä pohditaan tulevan tilikauden tulosohjeistusta. Kirjanpitolain mukaan hallituksen toimintakertomuksessa tulee esittää arvio yhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Listayhtiöt julkaisevat usein arvionsa hallituksen toimintakertomuksen lisäksi taloudellisissa raporteissa joko yleisluontoisina tulevaisuudennäkyminä tai tulosennusteina. Tulosennusteet voidaan esittää joko numeerisena tai sanallisena kuvauksena.

Vaikka tulosennusteen antaminen ei ole pakollista, se helpottaa keskusteluita sijoittajien kanssa yhtiön näkymistä ja varmistaa sijoittajien mahdollisuuden saada tasapuolisesti riittävät tiedot osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Hyvät tulosennustekäytännöt edistävät osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta markkinoilla. Numeerinen tulosennuste myös helpottaa yrityksen sisällä tulosvaroituksen tarpeen arviointia. Finanssivalvonta suosittaakin tulevaisuudennäkymien antamista tulosennusteena, mikäli mahdollista. Myös pörssin sääntöjen mukaan, mikäli ennuste julkaistaan, se on esitettävä mahdollisimman yksiselitteisellä ja johdonmukaisella tavalla.

On hyvä myös muistaa, että vaikka yhtiö ei anna tulosennustetta, tulosvaroittamisen tarve ei poistu. Myös tässä tapauksessa yhtiön tulee jatkuvasti arvioida tulosvaroituksen tarvetta. Mikäli tulosennustetta ei ole annettu, arvion tulosvaroituksen tarpeesta tulee perustua siihen, mitä markkinat odottavat yhtiöltä sen aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella. Liiketoiminnan varhaisessa vaiheessa olevien ja äskettäin listautuneiden yhtiöille tämä voi olla erityisen hankalaa, jos aiempi kehitys kuvaa huonosti tilannetta tai jos ennustaminen on erityisen vaikeaa liiketoiminnan luonteen vuoksi.

Mikäli yhtiöstä julkaistaan analyytikkoraportteja, analyytikoiden konsensusennusteilla voi olla merkitystä tulosvaroituksen antamisen tarvetta arvioitaessa. Kaikilla pörssiyhtiöillä ei ole  analyytikkoseurantaa ja monilla on vain yksi analyytikko. Markkinoiden odotusten arviointi saattaa tällöin pohjautua hyvin suppeaan näkemykseen. Jos yhtiö tällaisessa tilanteessa on arvioinut tulevaa kehitystä vain yleisluontoisesti ilman tulosennustetta, voi yksittäisen analyytikon ennuste saada suuren roolin tulosvaroituksen tarvetta analysoitaessa.

Analysoimme Bravurassa syksyllä 2023 aikana Helsingin Nasdaq First North Growth Market -yhtiöiden tulosohjeistusta. Tilanne oli kohtuullisen hyvä, sillä 50 yhtiöstä 32 oli antanut tulosohjeistuksen vuodelle 2023. Kaikki ohjeistuksen antaneet olivat arvioineet liikevaihdon kehityksestä, noin puolet sanallisessa muodossa (esim. liikevaihto kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna) ja toinen puolikas vaihteluvälillä (esim. liikevaihto kasvaa xx-xx %). Kannattavuusohjeistus vaihteli myös. Kannattavuudesta ohjeisti 25 yhtiötä ja lähes kaikilla oli kannattavuuden mittarina EBIT, EBITA tai EBITDA. Sanallisia ja numeerisia kannattavuusennusteissa oli suunnilleen yhtä paljon.